„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

Размисли за…политиката, отговорността на политика и за времето ни – атлантика Соломон Паси

Leave a reply

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.