„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

Проф. Андрей Пантев комунизма в новите учебници по история

Leave a reply

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.